آغاز روند تدریجی و مرحله ای آموزش حضوری

دانش آموزان پایه اول در دو گروه جداگانه و با رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی در کلاس های درس حضور پیدا کردند.

فهرست