برگزاری کارگاه اطفاء حریق با هدف ارتقاع آموزش پرسنل دبستان دوره اول جهت آغازی سال ایمن .

در این کارگاه آموزشی علاوه بر توضیحات درباره موارد ایمنی ،  کار با کپسول های خاموش کننده نیز آموزش داده شد و پرسنل به صورت عملی اقدام به اطفاء حریق کردند.

فهرست