برگزاری اردوی دانش آموزان پایه اول در اردوگاه حبیب واقع در فرحزاد.

دانش آموزان به دوگروه تقسیم شدند .
گروه اول در آلاچیق ومحیط اردوگاه به همراه معلم کلاس به آماده سازی برای جشن الفبا و گروه دوم در زمین بازی مشغول استفاده از وسایل بازی و زمین فوتبال بودند.
پس از یک ساعت گروه ها جابه جا شدند .
ساعت ۱۱:۴۵ تغذیه دبستان به دانش آموزان تحویل داده شد .
این اردو ساعت ۱۲:۱۵ به پایان رسید و ساعت ۱۳ دانش آموزان در مدرسه حضور داشتند.

فهرست