آغاز پایگاه تابستانی

پایگاه تابستانی در روز 14 تیرماه 1401 با حضور دانش آموزان پایه های اول،دوم و سوم و از ساعت 7:30 رسما آغاز شد.

فهرست