اهدای کارنامه نوبت دوم در یک بسته تقدیم اولیا دانش آموزان پایه اول گردید.

این بسته شامل:

  • کارنامه پایانی دانش آموز در نوبت دوم

  • لوح فشره جشن الفبا

  • اطلاعیه و راهنمایی روند ثبت نام برای سال تحصیلی آینده

  • معرفی برنامه ها و زمان شروع پایگاه تابستانی

فهرست