اولین اردو پایگاه تابستانی

اولین اردو پایگاه تابستانی در روز 15 تیر 1401 در اردوگاه حبیب(فرحزاد) برگزار شد.

فهرست