جلسه دانش افزائی در روز چهارشنبه مورخ 1400/11/06 با سخنرانی آقای علیرضا بابائی فرد (مشاور محترم دبستان) با موضوع بهداشت روان و عوامل موثر بر یادگیری دانش آموزان به صورت آنلاین و در بخش اجتماع دبستان پسرانه دوره اول “درگاه آموزشی شما”  برای اولیای محترم هر سه پایه برگزار گردید.

در این جلسه به ارائه عوامل تاثیر گذار بر مشکلات تحصیلی پرداخته شد و راهکارهای عملی ارائه گردید.

فهرست