برگزاری جلسه شورای معاونین با حضور مدیر عامل محترم موسسه

جلسه شورای معاونین با حضور مدیرعامل محترم موسسه جناب آقای حائری زاده  با همراهی جناب آقای مخبر معاونت آموزشی ، جناب آقای بنی طباء معاونت پرورشی و جناب آقای محمدی معاونت امور مالی موسسه در دفتر مدیر دبستان دوره اول برگزار گردید.

در این جلسه جناب آقای غفاری مدیریت دبستان و معاونین محترم به بررسی عملکرد و  ارزیابی موارد مختلف در ارتباط با مسائل آموزشی ، پرورشی و … پرداختند.

فهرست