در تاریخ 1400/09/09جهت آمادگی و آشنایی دانش آموزان در زمان وقوع زلزله، مانوری در ساعت 10:35 برگزار گردید. در زمان برگزاری مانور زلزله دانش آموزان این دبستان با توجه به آموزش هایی که از قبل در خصوص نحوه پناه گیری فراگرفته بودند، با شنیدن صدای آژیر زلزله فورا اقدامات پناه گیری را انجام دادند و خوشبختانه باتوجه به هوشیاری و عملکرد عالی دانش آموزان این حادثه مصدومی در پی نداشت و پس از اعلام شدن وضعیت عادی دانش آموزان با کمک پرسنل مدرسه با حفظ خونسردی و احتیاط کامل از کلاس های خود خارج شدند و مدرسه پس از ایمن سازی به کار خود ادامه داد.

                             ☟کلیپ مانور زلزله☟

فهرست