به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی، نمایشگاه کتاب مجازی در دبستان پسرانه دوره اول برگزار گردید.

دانش آموزان با مشاهده ویدیو معرفی، کتاب مورد نظر را انتخاب و به اطلاع به مسئول کتابخانه رساندند.
سپس ایشان کتاب های مورد نظر را تهیه و در اختیار دانش آموزان قرار دادند.
این نمایشگاه از 24 بهمن1399 به مدت یک هفته برگزار گردید.

فهرست