بهداشت و موارد ایمنی

مانور زلزله

این مانور به صورت مجازی و در منزل با هماهنگی اولیا و معلمین زیر نظر مربی بهداشت برگزار گردید.
تاریخ اجرای مانور زلزله: شنبه 99/09/15

آموزش موارد ایمنی

آموزش عملی اطفای 🧯حریق 🔥توسط مامورین محترم آتش نشان به دانش آموزان در حیاط دبستان
تاریخ: یکشنبه 99/07/06
فهرست