توزیع بسته های آموزشی

بسته آموزشی اردیبهشت ماه (آخرین بسته)

تاریخ: چهار شنبه 1400/02/15
محتویات بسته: پلی کپی  و کار برگهای آموزشی، نمونه سوالات درسی

بسته آموزشی فروردین-ویژه نوروز1400 

تاریخ: چهار شنبه 99/12/20

محتویات بسته:

1-DVD کلیپ های آموزشی ضبط شده توسط معلمان
2-بسته ویژه نوروز
3-کاربرگ های آموزشی
4-خودارزیابی
5-کارت تبریک و تقویم سال جدید

 

بسته آموزشی اسفند ماه 

تاریخ: پنج شنبه 99/11/30

محتویات بسته:

1-DVD کلیپ های آموزشی ضبط شده معلمان
2-گزارش پیشرفت تحصیلی
3-کاربرگ های آموزشی
4-ارزشیابی پویا
5-یادبود جشن انقلاب

همچنین اولیا با معلمین ملاقات حضوری داشتند و قد و وزن دانش آموزان توسط مربی بهداشت اندازه گیری شد.

بسته آموزشی بهمن ماه 

تاریخ: شنبه 99/11/02
محتویات بسته: کارنامه نوبت اول، پلی کپی های آموزشی، درسنامه و DVD ضبط شده معلمان

بسته آموزشی آذر ماه  

تاریخ: چهارشنبه 99/09/26
محتویات بسته: پلی کپی های آموزشی، درسنامه و DVD ضبط شده معلمان

بسته آموزشی آبان ماه 

تاریخ: پنج شنبه 99/08/15
محتویات بسته: پلی کپی های آموزشی، درسنامه و DVD ضبط شده معلمان

بسته آموزشی مهرماه  

تاریخ: پنجشنبه 99/08/08
محتویات بسته: پلی کپی های آموزشی، درسنامه و DVD ضبط شده معلمان
فهرست