توزیع بسته های نوروزی

این بسته ها شامل:

برنامه های پیشنهادی و مطالعاتی
راهنمای فعالیت های دانش آموزان
جشنواره ایرانشناسی
تقویم سال1401 و کارت تبریک سال نو

 

فهرست