توزیع کارنامه نوبت اول -پایه اول

کارنامه دانش آموزان پایه اول در روزهای  سه شنبه 19 و چهارشنبه 20 بهمن با رعایت شیوه نامه های بهداشتی توزیع شد.

فهرست