جشن آب

باتوجه به یاد گیری نشانه ب و آ جشن آب در پایه اول برگزار گردید.

7a855810-f6ac-4b68-9b11-5e072d0a5411
970d9f51-84dc-437e-a03e-0b01343361de
a2dae2dc-21ba-4008-9612-f0974f8bdd9c
a924074a-e6fa-485f-881b-262164557cc2
IMG_1015
IMG_1017
IMG_1018
IMG_1019
IMG_1020
IMG_1021
IMG_20211031_102629
IMG_20211031_103005
IMG_20211031_103020
فهرست