برگزاری جشن عید غدیر

مراسم عید غدیر در بستر درگاه آموزشی “شما” در قسمت اجتماع دبستان پسرانه دوره اول و به صورت آنلاین برگزار گردید.

همچنین مراسم ویژه ای با حضور همکاران در نماز خانه دبستان پسرانه دوره اول  برگزار گردید.

جشن عید غدیرآنلاین تیتر (2)
جشن عید غدیرآنلاین تیتر (1)
جشن عید غدیرآنلاین (8)
جشن عید غدیرآنلاین (2)
جشن عید غدیرآنلاین (3)
جشن عید غدیرآنلاین (4)
جشن عید غدیرآنلاین (5)
جشن عید غدیرآنلاین (6)
جشن عید غدیرآنلاین (7)
جشن عید غدیرهمکاران (2)
جشن عید غدیرهمکاران (3)
جشن عید غدیرهمکاران (4)
جشن عید غدیرهمکاران (5)
جشن عید غدیرهمکاران (6)
جشن عید غدیرهمکاران (7)
جشن عید غدیرهمکاران (8)
جشن عید غدیرهمکاران (9)
جشن عید غدیرهمکاران (1)
فهرست