برگزاری جلسه ستاد ثبت نام سال تحصیلی 1402-1401

 

برگزاری اولین جلسه ستاد ثبت نام برای سال تحصیلی 1402-1401 با بررسی روش ها و مراحل نحوه پذیرش دانش آموز و شرح وظایف همکاران در تاریخ 1400/12/03 برگزار گردید.

فهرست