دستاوردها

شرکت دانش آموزان درمسابقات قرآنی منطقه ۱۲

شرکت دانش آموزان پایه های دوم و سوم درمسابقات حفظ و قرائت قرآن و خواندن نماز در منطقه ۱۲

تصاویر
شرکت دانش آموزان درمسابقات تئاترمنطقه ۱۲

شرکت دانش آموزان پایه های اول، دوم و سوم درمسابقات تئاتر منطقه ۱۲ آموزش و پرورش

تصاویر
فهرست