برگزاری جلسات دیدار اولیا و مربیان

این جلسات با رعایت شیونامه های بهداشتی برای هر سه پایه تحصیلی در مورخ سه شنبه 1400/07/27 برگزار گردید.

همچنین اولیایی که موفق به شرکت در رای گیری آنلاین انتخابات انجمن اولیا و مربیان نشدند، به صورت حضوری در این انتخابات شرکت کردند.

دیدار اولیا و مربیان 27 مهر1400 (6)
دیدار اولیا و مربیان 27 مهر1400 (7)
دیدار اولیا و مربیان 27 مهر1400 (8)
دیدار اولیا و مربیان 27 مهر1400 (9)
دیدار اولیا و مربیان 27 مهر1400 (10)
دیدار اولیا و مربیان 27 مهر1400 (11)
دیدار اولیا و مربیان 27 مهر1400 (12)
دیدار اولیا و مربیان 27 مهر1400 (13)
دیدار اولیا و مربیان 27 مهر1400 (14)
دیدار اولیا و مربیان 27 مهر1400 (15)
دیدار اولیا و مربیان 27 مهر1400 (16)
دیدار اولیا و مربیان 27 مهر1400 (17)
دیدار اولیا و مربیان 27 مهر1400 (18)
دیدار اولیا و مربیان 27 مهر1400 (19)
دیدار اولیا و مربیان 27 مهر1400 (20)
دیدار اولیا و مربیان 27 مهر1400 (21)
دیدار اولیا و مربیان 27 مهر1400 (22)
دیدار اولیا و مربیان 27 مهر1400 (23)
دیدار اولیا و مربیان 27 مهر1400 (24)
دیدار اولیا و مربیان 27 مهر1400 (25)
دیدار اولیا و مربیان 27 مهر1400 (26)
دیدار اولیا و مربیان 27 مهر1400 (27)
دیدار اولیا و مربیان 27 مهر1400 (28)
دیدار اولیا و مربیان 27 مهر1400 (29)
دیدار اولیا و مربیان 27 مهر1400 (30)
دیدار اولیا و مربیان 27 مهر1400 (31)
دیدار اولیا و مربیان 27 مهر1400 (32)
دیدار اولیا و مربیان 27 مهر1400 (33)
دیدار اولیا و مربیان 27 مهر1400 (34)
دیدار اولیا و مربیان 27 مهر1400 (35)
دیدار اولیا و مربیان 27 مهر1400 (36)
دیدار اولیا و مربیان 27 مهر1400 (37)
دیدار اولیا و مربیان 27 مهر1400 (38)
دیدار اولیا و مربیان 27 مهر1400 (1)
دیدار اولیا و مربیان 27 مهر1400 (2)
دیدار اولیا و مربیان 27 مهر1400 (3)
دیدار اولیا و مربیان 27 مهر1400 (4)
دیدار اولیا و مربیان 27 مهر1400 (5)
فهرست