آموزش الکترونیک یکی از روش‌های آموزشی است، امروزه گوشی های تلفن و سیستم های رایانه ای جزء جدایی ناپذیر آموزش الکترونیک شده اند.

تقویت محتواهای آموزشی یکی از اهدافی است که در آموزش الکترونیک دنبال می شود.

رمزینه سریع پاسخ یا QR CODE بارکدی دو بعدی است که کاربر گوشی همراه را مستقیماً به محتوای موضوع در دست بررسی اعم از ایمیل، وب سایت، فیلم، عکس، انیمشین، کتاب الکترونیک و غیره متصل می کند.

راهنمای استفاده از رمزینه سریع پاسخ

ابتدا نرم افزارQR CODE یا نرم افزار دوربین تلفن همراه خود را اجرا کنید.

دوربین تلفن همراه خود را به رمزینه سریع پاسخ مورد نظر در صفحه کتاب نزدیک کنید تا تصویر واضحی از بارکد ثبت شود.

اطلاعات مورد نظر درس مربوطه که در سایت رشد بارگذاری شده است به صورت دسته بندی نمایش داده می شود.

رمزینه ها در ابتدای هر کتاب و هر فصل محتوای افزوده مناسب با درس را در اختیار شما قرارمی دهد.

کلیپ آموزش و نحوه استفاده:

فهرست