جلسات ستاد ثبت نام

دومین جلسه ستاد

تاریخ: یکشنبه 99/12/03

در جلسه دوم با صحبت مدیرت محترم دبستان، طبق مسئولیت های هر شخص فرم ها و موارد ضروری مورد بررسی قرار گرفت.

اولین جلسه ستاد

تاریخ: چهار شنبه 99/11/29

دراین جلسه کلیات کار ستاد ثبت نام دبستان دوره اول و همچنین مسئولیت های افراد مشخص گردید.

فهرست