شروع مراحل جذب و گزینش متقاضیان برای رزرو و پیش ثبت نام سال تحصیلی 1401-1400

این مراحل شامل: مصاحبه با اولیا و دانش آموز، تست و … می باشد.
فهرست