فعالیت های دبستان پسرانه دوره اول در سال تحصیلی 1400-1399

در این فیلم بخش هایی از فعالیت های آموزشی، پرورشی، فرهنگی و … در سال تحصیلی 1400-1399 گردآوری شده است.

فهرست