اعضای محترم انجمن اولیاء و مربیان

اعضای محترم انجمن درسال تحصیلی1401-1400

سرکار خانم ملیحه حسینی

(رئیس انجمن)

جناب آقای سهراب اشرفی

(نایب الرئیس)

سرکار خانم علیه قاسم زاده حسینی

(منشی)

جناب آقای محسن هاشمی

(عضو منتخب)

جناب آقای اسید روح الله صالحی

(عضو منتخب)

اعضای محترم انجمن درسال تحصیلی1400-1399

سرکار خانم نفیسه حاجی محمدحسن

(رئیس انجمن)

سرکار خانم فهیمه نیکخواه

(نایب الرئیس)

سرکار خانم مهسا غفاری

(منشی)

سرکار خانم ملیحه حسینی

(عضو منتخب)

جناب آقای احسان کبیری

(عضو منتخب)

فهرست