معرفی جشنواره علمی و پژوهشی جابر

درجشنواره جابر دانش آموزان با توجه به علاقه و توامندی های خود موضوعاتی از قبیل نویسندگی،مهارت های فناوری و دست ورزی و … را انتخاب  و ارسال می کنند.

فهرست