کادر آموزشی

معلم کلاس اول
شهید امانی

جناب آقای نوروزی

معلم کلاس اول
شهید هرندی

جناب آقای

معلم کلاس اول
شهید نیک نژاد

جناب آقای صارمی

معلم کلاس اول
شهید بخارائی

جناب آقای ترکاشوند

معلم کلاس دوم
شهید عراقی

جناب آقای فلک نژاد

معلم کلاس دوم
شهید چمران

جناب آقای خونساری

معلم کلاس سوم
شهید باهنر

جناب آقای قربانی

معلم کلاس سوم
شهید رجایی

جناب آقای مقیمی

مربی تربیت بدنی

جناب آقای خلاقی

کتابدار

جناب آقای

مربی خط 

جناب آقای بیدگلی

معلم درس مهارت ها

جناب آقای

معلم درس قرآن

جناب آقای اقدامی
فهرست