کادر آموزشی

معلم کلاس اول
شهید امانی

جناب آقای نوروزی

معلم کلاس اول
شهید هرندی

جناب آقای ملک آرائی

معلم کلاس اول
شهید نیک نژاد

جناب آقای صارمی

معلم کلاس اول
شهید بخارائی

جناب آقای رضایی

معلم کلاس دوم
شهید عراقی

جناب آقای فلک نژاد

معلم کلاس دوم
شهید چمران

جناب آقای خوانساری

معلم کلاس سوم
شهید باهنر

جناب آقای قربانی

معلم کلاس سوم
شهید رجایی

جناب آقای مقیمی

مربی تربیت بدنی

جناب آقای خلاقی

کتابدار

جناب آقای کیانپور

مربی خط 

جناب آقای بیدگلی

معلم درس مهارت ها

جناب آقای تقوی

معلم درس قرآن

جناب آقای اقدامی
فهرست