کادر اداری و اجرایی

کارشناس آموزش

جناب آقای بهزادپور

معاونت آموزش

جناب آقای قربانی

مسئول انضباطی

جناب آقای دواری خواه

معاونت اجرایی

جناب آقای کثیری

معاونت پرورشی

جناب آقای تقوی

مربی بهداشت

جناب آقای خسروی

روابط عمومی و دفتردار

جناب آقای کریمی

مشاور و روانشناس

جناب آقای بابایی

مهماندار

جناب آقای مصطفی غایبی

مهماندار

جناب آقای مجتبی غایبی

مهماندار

سرکار خانم کاکا

فناوری و سایت

 آقای داودی
فهرست