گردهمایی همکاران آموزشی و اجرائی به مناسبت آغاز سال تحصیلی401-400

این جلسه به مناسبت شروع سال تحصیلی 1401-1400 در اردوگاه حبیب(فرحزاد) با حضور مدیر عامل محترم موسسه جناب آقای حائری زاده ، معاونت پرورشی موسسه جناب آقای بنی طبا، معاونت آموزشی موسسه جناب آقای مخبری و همکاران محترم آموزشی و اجرائی دبستان پسرانه دوره اول برگزار گردید.

گردهم آیی همکاران اردوگاه حبیب-شهریور1400 (10)
گردهم آیی همکاران اردوگاه حبیب-شهریور1400 (11)
گردهم آیی همکاران اردوگاه حبیب-شهریور1400 (12)
گردهم آیی همکاران اردوگاه حبیب-شهریور1400 (13)
گردهم آیی همکاران اردوگاه حبیب-شهریور1400 (14)
گردهم آیی همکاران اردوگاه حبیب-شهریور1400 (15)
گردهم آیی همکاران اردوگاه حبیب-شهریور1400 (16)
گردهم آیی همکاران اردوگاه حبیب-شهریور1400 (17)
گردهم آیی همکاران اردوگاه حبیب-شهریور1400 (18)
گردهم آیی همکاران اردوگاه حبیب-شهریور1400 (19)
گردهم آیی همکاران اردوگاه حبیب-شهریور1400 (2)
گردهم آیی همکاران اردوگاه حبیب-شهریور1400 (20)
گردهم آیی همکاران اردوگاه حبیب-شهریور1400 (21)
گردهم آیی همکاران اردوگاه حبیب-شهریور1400 (22)
گردهم آیی همکاران اردوگاه حبیب-شهریور1400 (23)
گردهم آیی همکاران اردوگاه حبیب-شهریور1400 (24)
گردهم آیی همکاران اردوگاه حبیب-شهریور1400 (25)
گردهم آیی همکاران اردوگاه حبیب-شهریور1400 (26)
گردهم آیی همکاران اردوگاه حبیب-شهریور1400 (27)
گردهم آیی همکاران اردوگاه حبیب-شهریور1400 (28)
گردهم آیی همکاران اردوگاه حبیب-شهریور1400 (29)
گردهم آیی همکاران اردوگاه حبیب-شهریور1400 (3)
گردهم آیی همکاران اردوگاه حبیب-شهریور1400 (30)
گردهم آیی همکاران اردوگاه حبیب-شهریور1400 (31)
گردهم آیی همکاران اردوگاه حبیب-شهریور1400 (32)
گردهم آیی همکاران اردوگاه حبیب-شهریور1400 (33)
گردهم آیی همکاران اردوگاه حبیب-شهریور1400 (34)
گردهم آیی همکاران اردوگاه حبیب-شهریور1400 (35)
گردهم آیی همکاران اردوگاه حبیب-شهریور1400 (36)
گردهم آیی همکاران اردوگاه حبیب-شهریور1400 (37)
گردهم آیی همکاران اردوگاه حبیب-شهریور1400 (38)
گردهم آیی همکاران اردوگاه حبیب-شهریور1400 (4)
گردهم آیی همکاران اردوگاه حبیب-شهریور1400 (5)
گردهم آیی همکاران اردوگاه حبیب-شهریور1400 (6)
گردهم آیی همکاران اردوگاه حبیب-شهریور1400 (7)
گردهم آیی همکاران اردوگاه حبیب-شهریور1400 (8)
گردهم آیی همکاران اردوگاه حبیب-شهریور1400 (9)
گردهم آیی همکاران اردوگاه حبیب-شهریور1400
فهرست